Гірська міська військова адміністрація
Луганська область, Сєвєродонецький район

Сьогодні річ піде  про меліоративні мережі. Згідно законодавства право власності на них  необхідно реєструвати в ДРРП

Дата: 08.05.2023 17:06
Кількість переглядів: 87

17.02.2022 року прийнято Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (далі – новий Закон про меліорацію). Він і вводить державну реєстрацію речових прав на меліоративні мережі.

Розглянемо детальніше.

Статтю 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – наш Закон) тепер викладено в наступній редакції:

«Стаття 5. Об’єкти, щодо яких проводиться державна реєстрація речових прав

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення, меліоративні мережі, складові частини меліоративної мережі.

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії, крім меліоративних мереж, складових частин меліоративної мережі.»

Тобто, Закон додав до об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації, меліоративні мережі та їх складові частини.

В той же час, наш Закон (ст.2) визначив, хто може бути заявником при такій реєстрації - організація водокористувачів, інший власник меліоративної мережі, власник складової частини меліоративної мережі - у разі подання документів для державної реєстрації речового права на меліоративну мережу (складові частини меліоративної мережі).

Хто ж така ця організація водокористувачів?

Відповідно до нового Закону про меліорацію, організація водокористувачів (далі - організація) - неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування меліоративної мережі організації. Особливості та процес її створення можна прочитати в цьому ж Законі.

Тепер подивимося, які ж документи подаються державному реєстратору прав для проведення державної реєстрації прав власності на меліоративну мережу організації водокористувачів?

Відповідно до нашого Закону (ст.37-1)  подаються наступні документи:

 • рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону   функції з управління відповідними об’єктами державної власності, та/або органу місцевого самоврядування про передачу у власність організації водокористувачів об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем та/або мереж;
 • акт приймання-передачі організації водокористувачів об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем та/або мереж.

Також нагадуємо, що відповідно до ст.18 нашого Закону державна реєстрація прав щодо новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, проводиться виключно за наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий об’єкт.

У разі належності речових прав на окремі складові частини (об’єкти) меліоративної мережі різним особам до Державного реєстру прав вносяться відомості про таких осіб та код (номер) відповідних складових частин (об’єктів) меліоративної мережі згідно з відомостями Державного земельного кадастру.

Також  зазначимо, що відповідно до нового Закону про меліорацію (п.10 ст.21) передача у власність організації об’єктів, речові права на які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, але не були зареєстровані, здійснюється без попередньої реєстрації права власності держави чи територіальної громади на такі об’єкти.

Тепер розповім про деякі особливості набуття права на об’єкти меліоративної мережі.

Відповідно до ст.21 нового Закону про меліорацію організація вправі безоплатно набути право власності на такі технологічно цілісні з точкою водовиділу об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності, комунальній власності або є безхазяйними та які забезпечують (можуть забезпечувати у разі їх ремонту) подачу (забір), доставку та/або відведення води при здійсненні гідротехнічної меліорації земельних ділянок, включених до території обслуговування відповідної організації:

 • насосні станції, колектори, водозабори та інші гідротехнічні споруди;
 • канали на зрошувальних і осушувальних системах (у разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);
 • регулюючі та накопичувальні басейни;
 • трубопроводи;
 • інші об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

В даному випадку під безхазяйними об’єктами розуміються об’єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, власник яких відсутній чи його неможливо встановити на підставі отриманих організацією даних, документів та інформації з відповідних державних реєстрів.

У разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, організації передається у власність насосна станція (насосні станції), що забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

Організації передаються об’єкти декількох меліоративних мереж у разі включення до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується з використанням відповідних мереж.

Рішення про передачу організаціям у власність об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем приймається щодо:

1) об’єктів державної власності - центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності;

2) об’єктів комунальної власності та безхазяйних об’єктів - виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською радою, а якщо такий орган не визначено, - відповідною сільською, селищною, міською, районною, обласною радою.

Передача у власність організації об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем оформлюється актом приймання-передачі, в якому зазначаються:

 • повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код організації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 • код (номер) згідно з відомостями Державного земельного кадастру складових частин меліоративної мережі, які передаються організації;
 • назва документа, що підтверджує право державної або комунальної власності на майно (за наявності);
 • опис об’єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, що передаються;
 • інвентарний номер об’єктів, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування (за наявності);
 • день, починаючи з якого організація відповідальна за надання послуг водокористувачам.

Канали державного значення організації не передаються. Перелік каналів державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зверніть увагу! Власник або користувач земельної ділянки, на якій розміщені об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем, що передані у власність організації, зобов’язаний укласти договір про встановлення на користь організації безоплатного та безстрокового земельного сервітуту на земельну ділянку (частину земельної ділянки), на якій розміщені такі об’єкти.

При набутті права власності на меліоративні мережі статтею 21 нового Закону про меліорацію організації заборонено відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, управління, заставу, безоплатне користування майно, отримане у власність відповідно до статті 21 цього Закону, змінювати цільове (господарське) призначення майна та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна, крім випадків разі проведення заміни застарілих чи зіпсованих об’єктів або їх окремих складових новими. На таке майно не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.

Також звертаю увагу, що організація водокористувачів зобов’язана замовити документацію із землеустрою щодо визначення меліоративної мережі, якою забезпечується гідротехнічна меліорація земельних ділянок, включених до території обслуговування організації, та за її результатами подати заяву про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про відповідну меліоративну мережу, якщо відповідні відомості про таку мережу відсутні у Державному земельному кадастрі. При виготовленні документації із землеустрою до території обслуговування меліоративної мережі організації, що створена відповідно до частини другої статті 5 цього Закону, включаються всі земельні ділянки, гідротехнічна меліорація яких повинна забезпечуватися технологічно цілісними з відповідною точкою водовиділу (точками водовиділу) об’єктами міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем згідно з проектною документацією на будівництво (розміщення) відповідних систем та об’єктів. Такі земельні ділянки включаються до території обслуговування меліоративної мережі організації незалежно від того, чи наявні на день виготовлення документації із землеустрою об’єкти міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем, що були збудовані (розміщені) для гідротехнічної меліорації таких ділянок.

Для державної реєстрації меліоративної мережі, складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про них) заявник подає Державному кадастровому реєстратору (ст.28-1 Закону України «Про державний земельний кадастр»):

 • заяву про державну реєстрацію мережі, складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про них) за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 • документи, на підставі яких встановлено відомості про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі;
 • електронний документ, що містить відомості про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь